Architektúra vo všetkých jej podobách – v interiéry alebo exteriéry, rekonštrukcia existujúcej stavby alebo návrh pripravený na mieru potrebám vlastníkov, autorské návrhy a dizajn predajných plôch, bytov, domov, kancelárií.


Komplexná projektová dokumentácia stavieb v požadovanom rozsahu, vrátane koordinácie jednotlivých zložiek projektu: dokumentácia pre územné rozhodnutie, dokumentácia pre stavebné povolenie, zadávacia dokumentácia (tendrová dokumentácia), dokumentácia pre realizáciu stavby, dokumentácia interiérov

Komplexná predprojektová dokumentácia v požadovanom rozsahu, vrátane predbežného ekonomického vyhodnotenia investičného zámeru: štúdie uskutočniteľnosti, investičného zámeru, vyhľadávacie štúdie, urbanistické a architektonické štúdie, 3D vizualizácie a animácie, aproximatívny rozpočet investície

Zastupovanie a ochrana záujmov investora v príprave a realizácii investícií: príprava investície, investičný zámer, územné konanie, stavebné konanie, tendrové konanie – výber dodávateľov, stavebný dozor, povolenie skúšobnej prevádzky, kolaudácia stavby