Poskytujeme bezpečnostnotechnickú službu, kde cez osoby autorizovaného bezpečnostného technika a bezpečnostného technika, dodávateľským spôsob poskytujeme poradenské, odborné, metodické, kontrolné, koordinačné služby pri zaisťovaní BOZP vo výrobných
a nevýrobných spoločnostiach.


Posudzovanie pracovných postupov, pracovných procesov, zisťovanie nebezpečenstiev a ohrození, posudzovanie
a hodnotenie rizík | Určovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov | Evidencia a vykonávanie  všeobecných
a odborných školení zamestnancov v oblasti BOZP | Vypracovanie plánu odborných prehliadok a odborných revízií technických zariadení v zmysle vyhl. MV SR č. 508/2009 Z. z. | Vykonávanie kontrol, prehliadok BOZP na pracoviskách | Vykonávanie dychových skúšok na požitie alkoholu | Vypracovanie a aktualizácia dokumentácie BOZP požadované zákonom č. 124/2006 Z. z.  - smernice, pokyny a iné šetrenie pracovných úrazov poradenské služby a účasť pri kontrolách zo strany Inšpektorátov práce

Na základe oprávnenia vydaného Národným inšpektorátom práce vykonávame výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce pre zamestnancov.

Koordináciu plnenia úloh pri realizácii prác na stavenisku z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečuje koordinátor bezpečnosti. Koordinácia zahŕňa:

 • Uplatňovanie všeobecných zásad prevencie a požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri
 1. technických alebo organizačných riešeniach, na základe ktorých sa plánujú práce, ktoré sa budú vykonávať súčasne alebo budú na seba nadväzovať
 2. určovaní času trvania jednotlivých prác alebo ich etáp
 • Plnenie príslušných požiadaviek tak, aby zamestnávateľ a fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom
 1. uplatňovali zodpovedajúcim spôsobom všeobecné zásady
 2. dodržiavali plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Úpravy plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré budú zohľadňovať postup prác so zreteľom na zmeny v priebehu prác
 • Spoluprácu medzi zamestnávateľmi na stavenisku, najmä ak pracujú na spoločnom pracovisku a ak ich činnosť na pracovisku na seba nadväzuje, usmerňovanie práce so zreteľom na ochranu zamestnancov, na prevenciu vzniku úrazov a iného ohrozenia zdravia, na vzájomné informovanie a zapojenie fyzickej
 • Osoby, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, do tohto procesu, ak je to potrebné
 • Opatrenia na kontrolu správneho uplatňovania pracovných postupov
 • Zabezpečenie vstupu na stavenisko len osobám, ktoré tam plnia pracovné povinnosti