Na účely predchádzania vzniku požiarov v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi zabezpečujeme služby technika a špecialistu požiarnej ochrany dodávateľským spôsobom.


 • spracovanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby v projektovej dokumentácii, ktorú tvorí textová časť a výkresová časť
 • protipožiarnu bezpečnosť stavby riešime v stupni pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie
 • riešenie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní technologických zariadení
 • vypracovanie analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru v objektoch právnickej osoby a fyzickej osoby- podnikateľa
 • vykonávanie činností pri posudzovaní zhody výrobkov alebo pri ich certifikácii
 • spracovanie a aktualizáciu dokumentácie právnickej osoby, fyzickej osoby podnikateľa a obce vyžadovanou zákonom NR SR o ochrane pred požiarmi č. 314/2001 Z. z.(požiarny štatút, vedenie požiarnej knihy, poplachové smernice, požiarny evakuačný plán, atď.)
 • určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
 • zabezpečenie základných a opakovaných školení zamestnancov
 • vykonávanie školení protipožiarnej hliadky, osôb zabezpečujúcich mimopracovný čas
 • vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok pracovísk
 • poradenstvo a účasť na protipožiarnych kontrolách štátneho požiarneho dozoru