Úrad verejného zdravotníctva SR zaradil našu spoločnosť do zoznamu fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb, ktoré vykonávajú dodávateľskym spôsobom niektoré činnosti pracovnej zdravotnej služby podľa §30 a) ods. 4 písm. b) až d) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.