Na základe oprávnenia vydaného Národným inšpektorátom práce vykonávame výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce pre zamestnancov.


Na základe oprávnenia udeleného Národným inšpektorátom práce poskytujeme:

  • vstupné a opakované školenie zamestnancov z oblasti BOZP
  • vstupné a opakované školenie vedúcich zamestnancov z oblasti BOZP
  • školenie zástupcov zamestnancov
  • školenie zamestnancov vykonávajúcich práce vo výškach
  • školenie zamestnancov a vedúcich zamestnancov o ochrane pred požiarmi a overenie vedomostí získaných školením
  • vykonávanie odbornej prípravy protipožiarnych hliadok